คำถาม : การสกัดสมุนไพร
  • อยากทราบว่า
    - ทำไมผลและเปลือกกล้วยไข่ด้วยตัวทำละลายน้ำให้ผลดีกว่าตัวทำละลายเอทานอลร้อยละ 95 แล้วมันมีอะไรพิเศษกว่ากันหรือป่าวคะ
    - สารสกัดด้วยตัวทำละลายน้ำทำไมให้ปริมาณสารแทนนินสูงกว่าเอทานอล ค่ะ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบและสาระดีๆล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ

  • Date : 21/7/2561 16:29:00
คำตอบ : การเลือกใช้ตัวทำละลายในการสกัดสารขึ้นอยู่สมบัติของสารสำคัญที่เราต้องการ ตามหลัก like dissolves like และจากการสืบค้นข้อมูลพบว่า แทนนินที่แยกได้จากเปลือกกล้วย จะสามารถละลายได้ดีในสารละลายแบบมีขั้ว (polar solvent) ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของแทนนินมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) จึงสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ดีกับสารละลายที่มีขั้ว ซึ่ง น้ำ จะมีสภาพขั้วมากกว่า เอทานอล ดังนั้น การใช้น้ำเพื่อสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วย จึงทำให้สกัดออกมาได้ดีกว่าการใช้ เอทานอล หรือ เอทานอล 95% ค่ะ

เอกสารอ้างอิง : วิภา สุโรจนะเมธากุล และ ชิดชม ฮิรางะ. การสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วย. ว. เกษตรศาสตร์. 2537; 28: 578-86.