คำถาม : การเก็บสมุนไพรแห้ง
  • ระยะเวลาการเก็บสมุนไพรแห้ง ดอก เหง้า เปลือกต้น เมล้ด ใบ แต่ละส่วนระยะเวลาในการเก็บรักษาอยู่ได้นานเท่ากันไหมคะ ถ้ามีหนังสืออ้างอิงหรือแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ รบกวนด้วยนะคะ
  • Date : 29/6/2561 11:09:00
คำตอบ : ในการเก็บรักษาสมุนไพรแต่ละส่วนมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ไม่เท่ากัน ไม่มีหลักการระบุระยะเวลาที่ตายตัวขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ชนิดของพืช ส่วนของพืช และการทำสมุนไพรให้แห้ง ที่ต้องเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม โดยทั่วไปมักใช้อุณหภูมิไม่เกิน 50-60 องศาเซลเซียล และต้องมั่นใจว่าสมุนไพรนั้นแห้งดีแล้ว ก่อนนำไปเก็บรักษา โดยหนังสือสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ระบุถึงหลักการในการเก็บรักษา ดังนี้
1. สมุนไพรที่เก็บรักษาจะต้องแห้งสนิท เพื่อป้องกันนการขึ้นราและการเปลี่ยนสีลักษณะเกิดภาวะออกซิไดซ์ (oxidized) ส่วนที่ขึ้นราง่ายต้องหมั่นเอาออกตากแดดเป็นประจำ
2. สถานที่เก็บรักษาจะต้องแห้ง เย็น อากาศถ่ายเทสะดวก
3. สถานที่แยกเก็บเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปะปน
4. มีการป้องกันหนอน หนู และแมลงต่างๆ ที่อาจะมาทำลายตัวสมุนไพรแห้งให้เสียหายได้
ทั้งนี้ควรหมั่นสังเกตลักษณะของสมุนไพรเป็นระยะๆ หากมีเชื้อราปนเปื้อน มีหนอน เปลี่ยนสี กลิ่น หรือลักษณะ แสดงว่ายาสมุนไพรนั้นเสื่อมสภาพไม่ควรนำมาใช้