คำถาม : มะเร็งเต้านม
  • งานวิจัยที่ศึกษาสมุนไพรในคนเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ แล้วสมุนไพรไหนมีแนวโน้มช่วยชะลอการดำเนินไปของโรคมะเร็งเต้านมบ้างคะ
  • Date : 17/6/2561 16:43:00
คำตอบ : ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีสมุนไพรชนิดใดที่สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม การศึกษาทั้งหมดยังเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น สมุนไพรที่มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม เช่น ถั่วเหลือง ซึ่งมีทั้งงานวิจัยในแง่ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม ลดการแบ่งตัวของจำนวนเซลล์มะเร็งเต้านม แต่งานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบริโภคถั่วเหลืองกับมะเร็งเต้านมยังเป็นที่สับสนและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน และบางรายงานการวิจัยระบุว่าถั่วเหลืองมีผลเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งได้เช่นกัน ทั้งนี้ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งและความรุนแรงของมะเร็งเต้านมอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การมีบุตรหรือการให้นมบุตร เป็นต้น

นอกจากนี้มีข้อมูลระบุว่าผู้ป่วยที่มีการให้ฮอร์โมนในการรักษามะเร็งอยู่แล้ว ควรลดการบริโภคถั่วเหลือง หรือสุมนไพรที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น รากสามสิบ ว่านชักมดลูก กวาวเครือขาว เป็นต้นเพราะอาจทำให้ร่างกายมีฮอร์โมนสูงเกินไป ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง