คำถาม : แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • อยากทราบว่าเรียนจบแพทย์แผนไทยประยุกต์มา มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์สามารถเปิดโรงงานยาได้ไหมคะ
  • Date : 28/5/2561 16:05:00
คำตอบ : ใครจะเป็นคนขออนุญาตเปิดโรงงานยาก็ได้ค่ะ โดยในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นคําขอนี้จะต้องไม่เคยได้รับโทษจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบหรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายยาหรือพระราชบัญญัติยา โดยถ้าขออนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ จะต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ปฏิบัติการอย่างน้อย 1 คน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๕