คำถาม : น้ำมันงาดำสกัดเย็น
  • สามารถใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นในการนวดฝีเย็บหญิงตั้งครรภ์เพื่อเตรียมคลอดได้หรือไม่คะ อยากได้งานวิจัยสนับสนุนด้วยค่ะ
  • Date : 18/5/2561 16:16:00
คำตอบ : ยังไม่พบข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นในการนวดฝีเย็บหญิงตั้งครรภ์เพื่อเตรียมคลอด แต่พบรายงานวิจัยที่ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการนวดฝีเย็บ ตามข้อมูลเอกสารอ้างอิงนี้

อุบลรัตน์ ระวังโค โสมภัทร ศรไชย. การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2558;25(2): 25-39.