คำถาม : ใบหม่อนแคปซูล
  • ทานใบหม่อนแคปซูลวันละ 3 กรัม (3 มื้อๆละ 1 กรัม) ทานไปเรื่อยๆมีผลเสียอย่างไรหรือไม่
  • Date : 29/3/2561 17:08:00
คำตอบ : มีการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงปานกลาง จำนวน 8 คน และผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติ จำนวน 5 คน เมื่อให้รับประทานผงใบหม่อน ขนาด 5.4 ก./วัน (วันละ 3 ครั้งๆ ละ 1.8 ก. ร่วมกับน้ำ) เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาล และระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดลดลง และไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ และจากการศึกษาผลความปลอดภัยของการรับประทานผงสารสกัดจากใบหม่อนในระยะยาว โดยให้อาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 12 คน อายุเฉลี่ย 24.7±1.0 ปี แบ่งเป็นกลุ่มที่รับประทานผงสารสกัดใบหม่อน ขนาด 3.6 ก./วัน (วันละ 3 ครั้งๆ ละ 1.2 ก. ก่อนอาหาร; ปริมาณสารสำคัญ 1-deoxynojirimyrin (DNJ) เท่ากับ 54 มก./วัน) เป็นเวลา 38 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าสารสกัดใบหม่อนไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดลดต่ำ หรือเกิดความผิดปกติของไขมันในร่างกาย ไม่มีผลต่อค่าชีวเคมีในเลือด และไม่เกิดอาการข้างเคียงที่อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร

โดยสรุปคือ ใบหม่อนมีผลลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ โดยไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย เมื่อรับประทานในระยะยาว (12 สัปดาห์) และมีผลลดน้ำตาลในเลือดของคนปกติได้เช่นกัน เมื่อรับประทานก่อนหรือพร้อมกับน้ำตาลในปริมาณสูง โดยไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดลดต่ำ และไม่เกิดอาการข้างเคียงที่อันตราย เมื่อรับประทานนาน 1 เดือน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรสังเกตอาการ หากรับประทานในขนาดดังกล่าวแล้วสามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี ก็อาจรับประทานต่อไปได้ แต่ก็ไม่ควรรับประทานในขนาดที่สูงกว่านี้ เพราะอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำลงเกินไปและเกิดอันตรายได้ และไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานหลายเดือนหรือเป็นปี เพราะยังไม่มีผลการศึกษาความปลอดภัยในระยะดังกล่าว และเน้นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยการควบคุมการรับประทานอาหารและออกกำลังกายตามความเหมาะสม และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะถ้าใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่ร่วมกับสมุนไพร ก็อาจมีผลทำให้น้ำตาลลดต่ำลงเกินไปได้เช่นเดียวกันค่ะ

ที่มา : จุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 32/1 ใบหม่อนกับโรคเบาหวาน