คำถาม : เห็ดหลินจือ
  • ทานยา warfarin พร้อมกับ เห็ดหลินจือ จะมีผลต่อค่า INR อย่างไร ?
    สามารถทานร่วมกันได้ไหม ?
    กลไกการเกิด Drug interaction ?

  • Date : 26/3/2561 17:02:00
คำตอบ : เห็ดหลินจือมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด จึงสามารถทำให้การออกฤทธิ์ของยา aspirin, heparin และ warfarin เพิ่มขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออกได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ร่วมกัน และเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิด CYP2E1, CYP1A2 และ CYP3A ดังนั้นควรระมัดระวังการใช้เห็ดหลินจือร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่ต้องอาศัยเอนไซม์ดังกล่าวในการกำจัดยา นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาทางคลินิกว่า การใช้เห็ดหลินจือร่วมกับยา warfarin จะทำให้ค่า INR ลดลงค่ะ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายชื่องานวิจัยที่แนบมาด้านล่างค่ะ

Ref :
1. Wang X, Zhao X, Li D, Lou Y-Q, Lin Z-B, Zhang G-L. Effects of Ganoderma lucidum polysaccharide on CYP2E1, CYP1A2 and CYP3A activities in BCG-immune hepatic injury in rats. Biol Pharm Bull 2007;30(9):1702-6.
2. Ra K-S, Lee B-L, Lee H-S, Kweon M-H. An anticoagulant polysaccharide isolated from Ganoderma lucidum. Hanguk sikpum yongyang hakhoechi 1997;10(3):375-81.
3. ชุลีกร สอนสุวิทย์, ชบาไพร โพธิ์สุยะ, ดวงกมล จรูญวนิชกุล และคณะ. การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2012;7(4):149-54
4. Gaby AR, editor. A-Z Guide to drug-herb-vitamin interactions. 2nded. N.Y.: Three Rivers Press; 2006.
5. Kumaran S, Palani P, Nishanthi R, Kaviyarasan V. Studies on screening, isolation and purification of a fibrinolytic protease from an isolate (VK12) of Ganoderma lucidum and evaluation of its antithrombotic activity. Med Mycol J 2011;52(2):153-62.
6. ณพล เตมีศักดิ์, ณัฐณิชา เขียวเกษม, ณัฐณิชา พัชรวงศกร, ปารดา นนทกุลวิวัฒน์, พรวลัย บุญเมือง, วิชัย สันติมาลีวรกุล และคณะ. การศึกษาแบบย้อนหลัง เพื่อศึกษาผลของสมุนไพรหรืออาหารเสริมต่อค่าไอเอ็นอารในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2558;10(4):139-46.