คำถาม : ทานเห็ดหลินจือร่วมกับขมื้นชัน
  • ทานเห็ดหลินจือ Gpoวันละ 1 cap ร่วมกับขมิ้นชัน gpo มี curcuminoids 250 mgวันละ 1 cap โดยทานร่วมกับยาแผนปัจจุบัน asprex 81 mg apolet 75 mg atorvastatin 40 mg แล้วมีจ้ำเลือดขึ้นที่ใบหน้าควรงดหรือลดยาสมุนไพรหรือไม่ยาหรือไม่
  • Date : 26/3/2561 16:49:00
คำตอบ : ยา asprex (aspirin) และ apolet (clopidogrel) เป็นยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ส่วนยา atorvastatin เป็นยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะ มีรายงานการวิจัยพบว่าเห็ดหลินจือและขมิ้นสามารถเสริมการออกฤทธิ์ของยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดได้ค่ะ หากใช้ร่วมกันจะทำให้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ทำให้เกิดอาการดังที่คุณกล่าวมาได้ ดังนั้นจึงควรงดการใช้สมุนไพรทั้ง 2 ชนิดค่ะ แล้วสังเกตว่าจ้ำเลือดลดลงหรือไม่ หากไม่ลดลงควรไปปรึกษาแพทย์ค่ะ

อ้างอิง :
กนกพร อะทะวงษา และปัทมา สมศิลป์. Herb-Drug interaction.... อันตรกิริยาระหว่างยากับสมุนไพร. จุลสารข้อมูลสมุนไพร 2555;29(2):2-20.
พิชานันท์ ลีแก้ว. การเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันของขมิ้นชัน. จุลสารข้อมูลสมุนไพร 2561;35(2):3-15.
Ra K-S, Lee B-L, Lee H-S, Kweon M-H. An anticoagulant polysaccharide isolated from Ganoderma lucidum. Hanguk sikpum yongyang hakhoechi 1997;10(3):375-81.
ชุลีกร สอนสุวิทย์, ชบาไพร โพธิ์สุยะ, ดวงกมล จรูญวนิชกุล และคณะ. การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2012;7(4):149-54.
Gaby AR, editor. A-Z Guide to drug-herb-vitamin interactions. 2nded. N.Y.: Three Rivers Press; 2006.