คำถาม : การใช้ตัวทำละลาย
  • ถ้าใช้ตัวทำละลายต่างกันใช้สกัดได้เหมือนกันไหม
  • Date : 14/3/2561 16:54:00
คำตอบ : การใช้ตัวทำละลายลายที่ต่างกัน ทำให้ได้สารที่ออกมาต่างกันค่ะ
โดยปกติแล้ว การที่ตัวถูกละลายจะละลายในตัวทำละลายหนึ่งๆ ได้นั้น สารทั้งสองชนิดจะต้องมีสมบัติเหมือนกัน ตามกฎ like dissolves like ก็คือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว ในทางตรงข้าม ตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่ถ้าในกรณีที่สารหนึ่งมีขั้วน้อยกว่าอีกสารตัวหนึ่ง ความสามารถในการละลายก็ลดลง หรืออาจจะกล่าวอีกนัยคือละลายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
สำหรับการสกัดสารจากพืชการเลือกตัวทำละลายจะขึ้นอยู่กับว่า ท่านต้องการสารสำคัญชนิดใดในสมุนไพรนั้นๆ เนื่องจากตัวทำละลายที่ต่างกัน จะทำให้ได้สารสำคัญที่ต่างกันดังที่อธิบายไปข้างต้น ดังนั้นควรศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติของสารที่ต้องการให้ชัดเจนก่อนการสกัด

Ref : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry2/liquid_solution/solution_dissolution.htm