คำถาม : สกัดสารทริปโตเฟน
  • เราจะสามารถสกัดสารทริปโตเฟนจากพวกกล้วย ถั่ว หรืออาหารที่มีโปรตีนสูงได้ยังไงคะ
  • Date : 23/2/2561 17:14:00
คำตอบ : ทริปโตเฟน (Tryptophan) คือ กรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นกรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งเป็นองค์ประกอบในโปรตีนหรือเปปไทด์ โดยวิธีการแยกโปรตีนหรือเปปไทด์โดยทั่วไปสามารถแยกได้ดังนี้
ขั้นตอนแรก สกัดโปรตีนออกมาจากพืช โดยวิธีการที่นิยมใช้ เช่น การปั่นทำลายเซลล์ (grinding) การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonication) และการแช่แข็ง-ทำละลาย (freeze-thaw) เป็นต้น โปรตีนที่ถูกสกัดออกมาจะอยู่ในรูปของสารละลายแล้ว จะเรียกว่า “crude extract”
ขั้นตอนต่อมา ทำการตกตะกอนโปรตีนออกมาจากสารละลาย โดยการตกตะกอนโปรตีน เป็นการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ได้บางส่วน เรียกว่า การทำบริสุทธิ์บางส่วน (partial purification) ซึ่งวิธีการต่างๆ ที่นิยมใช้ดังนี้ เช่น การเติมเกลือ การใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ (organic solvent) หรือ พอลิเมอร์ธรรมชาติ (organic polymer) การปรับพีเอชของสารละลาย โดยการเติมกรด หรือ เบส เพื่อให้โปรตีนตกตะกอน
หลังจากที่ทำการสกัดแยกโปรตีน และการทำบริสุทธิ์บางส่วนแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี (chromatography) ซึ่งโครมาโทกราฟีชนิดต่างๆ ที่นิยมใช้ เช่น โครมาโทกราฟีแบบเจลฟิวเทรชัน (gel filtration chromatography) โครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุ ionexchange chromatography) โครมาโทกราฟีแบบดูดซับ (absorption chromatography) และโครมาโทกราฟีแบบสัมพรรคภาพ (affinity chromatography) เป็นต้น เมื่อทำให้โปรตีนบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้ว หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบหาปริมาณโปรตีนและตรวจสอบหน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีนที่สกัดออกมา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://e-book.ram.edu/e-book/t/TN312(L)51/TN312-7.pdf ค่ะ