คำถาม : หนอนตายอยาก
  • หนอนตายอยากตกลงมีพิษหรือไม่ครับ ส่วนหนึงกล่าวว่ามีพิษถึงตาย แต่ส่วนหนึงที่ทดลองกับหนูกลับไม่พบพิษ
  • Date : 29/1/2561 16:57:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในหนูเม้าส์ โดยการป้อนสารสกัด เอทานอลขนาดวันละ 0.25-80 กรัม (นานติดต่อกัน 14 วัน) และวันละ 2-10 กรัม (นานติดต่อกัน 30 วัน) ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับพิษวิทยาของหนอนตายอยากพบเพียงเรื่องเดียว และเป็นเพียงการศึกษาเพียงระยะเวลาสั้นๆ และยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยในการใช้ในคน จึงไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าไม่เป็นพิษ หรือมีความปลอดภัยเมื่อนำมารับประทานค่ะ