คำถาม : สารในน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ
  • สารที่มีในน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ
  • Date : 5/1/2561 15:10:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอที่สกัดได้จากวิธี TLC และ GC-MS พบว่ามี limonene เป็นองค์ประกอบหลัก และสารกลุ่ม monoterpene อื่นๆ ปริมาณเล็กน้อยได้แก่ alpha-pinene, sabinene, beta-pinene, beta-myrcene, alpha-phellandrene, trans-carveol, cis-carveol และ carvone