คำถาม : สะแกนา
  • 1. ปัจจุบัน สะแกนา นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรบ้างหรือไม่
    2. การนำสะแกนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพร ได้รับการยอมรับ และมีความนิยมขนาดไหนคะ

  • Date : 27/7/2560 14:16:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่พบยา หรือตำรับยาแผนโบราณใด ที่มีส่วนผสมวัตถุดิบจากสะแกนา พบเพียง วิธีการใช้เพื่อรักษาโรคพยาธิไส้เดือนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขมูลฐาน) ซึ่งเป็นวิธีการใช้แบบพื้นบ้านเท่านั้น และข้อมูลงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสะแกนายังอยู่เพียงระดับสัตว์ทดลอง ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิก