คำถาม : หอมแดงสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
  • สารสกัดที่ได้จากหอมแดงสามารถยับยั้ง Staphylococcus aureus ได้หรือไม่ ถ้าได้จะมีวิธีสกัดสารจากหอมแดงได้อย่างไร (วิธีที่นักเรียนมัธยมปลายทำได้)
  • Date : 14/7/2560 16:45:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า น้ำมันที่สกัดได้จากการกลั่นด้วยไอน้ำของหอมแดงมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้ โดยมีวิธีการสกัดคือ นำหัวหอมแดงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วทำการสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ (steam distillation) แล้วแยกเอาเฉพาะส่วนน้ำมันมาใช้ (1) นอกจากนี้มีรายงายว่าสารสกัดด้วยน้ำก็มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียหลายชนิดรวมทั้ง Staphylococcus aureus ซึ่งสามารถสกัดได้โดยการนำหัวหอมแดงไปไปปั่นกับน้ำ (หัวหอม 100 กรัมใช้น้ำประมาณ 50 มิลลิลิตร) แล้วกรองเอากากออกเอาส่วนของเหลวมาใช้ (2)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
(1) Rattanachaikunsopon P and Phumkhachorn P. Shallot (Allium ascalonicum L.) oil: Diallyl sulfide content and antimicrobial activity against food-borne pathogenic bacteria. African Journal of Microbiology Research. 2009; 3(11): 747-750. http://www.academicjournals.org/article/article1380370818_Rattanachaikunsopon%20and%20Phumkhachorn.pdf
(2) Amin M, Kapadnis BP. Heat stable antimicrobial activity of Allium ascalonicum against bacteria and fungi. Indian Journal of Experimental Biology 2005; 43: 751-754. http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/23231/1/IJEB%2043(8)%20751-754.pdf