คำถาม : หนอนตายหยาก
  • รบกวนสอบถามข้อมูลความเป็นพิษของหนอนตายหยากทั้งในมนุษย์และในสัตว์ทดลองเพื่อประกอบข้อมูลในการศึกษาประสิทธิภาพในการทาเพื่อป้องกันยุงของโลชั่นกันยุงหนอนตายหยากผสมตะไคร้หอม
  • Date : 17/1/2560 15:39:00
คำตอบ : ยังไม่พบการศึกษาความเป็นพิษของหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) ในมนุษย์และสัตว์ทดลอง รวมถึงไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ภายนอก อย่างไรก็ตามมีการศึกษาความเป็นพิษของพืชกำจัดแมลงในสกุลเดียวกับหนอนตายยาก คือ ต้นรากตอ (Stemona curtisii Hook. F. HC) เมื่อป้อนสารสกัด 95% เอทานอลจากส่วนราก ขนาด 0.25-80 ก./กก. น้ำหนักตัว ไม่ก่อให้เกิดอาการพิษแบบเฉียบพลัน และไม่ทำให้สัตว์ทดลองตาย และการศึกษาความเป็นพิษแบบกึ่งเฉียบพลัน โดยการป้อนสารสกัดขนาด 10 ก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 30 วัน ไม่พบความเป็นพิษเช่นกัน

อ้างอิง : “Toxicity study of Stemona curtisii Hk.f.” วารสารสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 10(2) ธค. 2546