คำถาม : ผักปลัง
  • การสกัดเมือกออกจากผักปลังค่ะ ทำไมต้องใช้น้ำ ทำไมไม่ใช้น้ำผสมเอทานอล หรือใช้เอทานอลสกัด ถ้าตอบว่าเพราะเมือกเป็นพอลิแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำ อ้าว? แล้วไม่ละลายในแอลกอฮอล์หรอ? คิดว่าน่าจะมีเหตุผลที่ดีดว่านี้ อยากทราบเพิ่มค่ะ
  • Date : 9/11/2559 17:34:00
คำตอบ : จริงๆ เหตุผลคือความสามารถในการละลายของเมือกที่เป็นสารพอลิแซคคาไรด์ในน้ำได้ดีกว่าแอลกอฮอล์นั้นถูกต้องแล้วคะ เนื่องจากสารพอลิแซคคาไรด์ เป็น พอริเมอร์ของน้ำตาลซึ่งเป็นสารที่มีขั้วสูงจึงละลายได้ดีในตัวทำละลายที่มีขึ้วสูงเช่นกัน ในที่นี้คือน้ำมีขั้วมากกว่าแอลกอฮอล์ พอริแซคคาไรด์จึงละลายหรือพองตัวได้ดีในน้ำมากกว่าแอลกอฮอล์ ดังนั้นในการเลือกตัวทำละลายที่ใช้สกัดสารต้องคำนึงถึงคุณสมบัติความมีขั้วของสารซึ่งขึ้นกับโครงสร้างของสารนั่นเอง นอกจากนี้ มีรายงานการวิจัยการสกัดสารเมือกจากผักปลังว่า การสกัดด้วยน้ำ และอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมในการสกัดสารเมือกของผักปลัง คือ 80ºC ดังนั้นน้ำผสมเอทานอล หรือเอทานอลอาจไม่ใช่ตัวทำละลายที่ดีที่สุด และการนำสารเมือกที่สกัดได้ไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรม หากใช้ตัวทำละลายเป็นน้ำก็น่าจะปลอดภัยกว่าการใช้น้ำผสมเอทานอล หรือเอทานอล อย่างเดียว

ที่มา : http://cscd.kku.ac.th/2016/uploads/proceeding/080714_100843.pdf