คำถาม : สาบเสือ
  • - อยากทราบว่าจะสกัดสาบเสือแบบไหนเพื่อใช้สารสกัดเร่งการเจริญติบโตของพีช (บางชนิด) แล้วมีคนทำไปแล้วหรือยัง อยากรู้ที่มาของวิธีสกัดด้วยนะครับ
    - สกัดแบบไหนที่ใช้ไล่หรือกำจัดแมลงศรัตรูพืช

  • Date : 22/9/2559 16:45:00
คำตอบ : 1. จากการสืบค้นข้อมูล พบรายงานการวิจัยถึงผลกระทบของสารสกัดสาบเสือต่อเมล็ดเริ่มงอกของพืชและวัชพืชบางชนิด โดยระบุว่าสารสกัดน้ำใบสาบเสืออัตรา 0.1 กรัมน้ำหนักสด (การสกัดใช้อัตราส่วนใบสาบเสือสดกับน้ำเท่ากับ 1: 10) มีผลกระตุ้นการเจริญของรากผักกวางตุ้ง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับสารสกัดสาบเสือในปริมาณความเข้มข้นที่สูงขึ้นคือ 0.5 กรัมน้ำหนักสด กลับมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตดังกล่าว

2. จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่า สารสกัดใบสาบเสือที่ใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย มีประสิทธิภาพในการใช้เป็นยาปราบศัตรูพืชได้ดีกว่าสารสกัดน้ำ