คำถาม : เพคตินจะพบในเปลือกส้มโอ
  • อยากทราบว่า ส่วนไหนของเปลือกส้มโอ ( สีเขียวเเละขาว ) มีปริมาณเพคตินมากกว่ากัน
  • Date : 22/9/2559 16:44:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ปริมาณเพคตินจะพบในเปลือกส้มโอส่วนสีขาว (albedo) มากกว่าส่วนสีเขียว (flavedo) ค่ะ โดยในส่วนเปลือกสีขาว (20 กรัม) จะพบปริมาณ water-soluble pectin และ oxalate-soluble pectin ประมาณ 8.30-14.44% และ 5.66-10.77% ตามลำดับ ส่วนในเปลือกสีเขียวจะพบประมาณ 5.18-9.55% และ 2.87-7.86% ตามลำดับ