คำถาม : การเก็บรักษาวัตุดิบสมุนไพร
  • การเก็บรักษาวัตุดิบสมุนไพร ความชื้นและอุณหภูมิควรอยู่ที่เท่าไหร่คะ
    อายุการเก็บของสมุนไพร ราก ดอก แก่น อยู่ได้กี่ปี
    การควบคุมคุณภาพถ้าไม่สามารคตรวจสอบทางเคมีได้ สามารถตรวจแบบไหนได้อีกบ้างคะ

  • Date : 16/9/2559 11:16:00
คำตอบ : ในการเก็บรักษาวัตถุดิบสมุนไพร ปริมาณความชื้นในสมุนไพรจะแตกต่างกันตามชนิดของสมุนไพร โดยทั่วไปมาตรฐานที่กำหนดจะอยู่ในระหว่าง ร้อยละ 7-14 และส่วนใหญ่จะกำหนดไม่เกินร้อยละ 10 โดยเก็บที่อุณหภูมิห้องในภาชนะที่แห้งและมิดชิด ส่วนอายุในการเก็บรักษาสมุนไพรนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของสารสำคัญในสมุนไพร ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นในรูปสมุนไพรแห้ง แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง สมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย จะมีอายุ 1.5-2 ปี, สมุนไพรที่มีแอลคาลอยด์ มีอายุ 3 ปี, สมุนไพรที่มีแอนทราควิโนน มีอายุ 3-5 ปี และสมุนไพรที่มีฟลาโวนอยด์, ซาโปนิน มีอายุ 5 ปี เป็นต้น

การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของสมุนไพรนอกจากการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีแล้ว ยังมีการตรวจสอบเอกลักษณ์ด้านคุณลักษณะ และการตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะต้องตรวจสอบเอกลักษณ์ให้ครบทุกด้าน เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ถูกต้อง มีความสม่ำเสมอของตัวยาและสารสำคัญ

สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้จากบทความ “การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร-องค์การเภสัชกรรม”

http://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No4-1.pdf

Ref : หนังสือ คุณภาพเครื่องยาไทยจากงานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน