คำถาม : แปะตำปึงและหญ้าไผ่น้ำ
  • รบกวนสอบถาม พืช แปะตำปึง และหญ้าไผ่น้ำ สามารถ induce การเกิด liver injury ; hepatitis ได้หรือไม่คะ
  • Date : 30/8/2559 16:57:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบการศึกษาฤทธิ์ของแปะตำปึง (Gynura procumbens Merr) และผักไผ่น้ำ (Polygonum flaccidum Meisn) ในการกระตุ้นให้เกิดตับอักเสบ แต่เนื่องจากรายงานการวิจัยของพืช 2 ชนิดนี้ยังมีน้อย จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าพืชทั้ง 2 ชนิดนี้มีผลกระตุ้นให้เกิดความเสียหายต่อตับหรือตับอักเสบได้จริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นได้ว่ายังไม่มีการศึกษาถึงฤทธิ์นี้