คำถาม : สารสำคัญของสมุนไพร
  • สารสำคัญของสมุนไพรเหล่านี้มีอะไรบ้างครับ
    1.รางแดง
    2.เถาวัลย์เปรียง
    3.โคคลาน
    4.เถาเอ็นอ่อน

  • Date : 15/7/2559 8:18:00
คำตอบ : - รางแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ventilago enticulate Willd. ซึ่งมีสารสำคัญคือ xanthorin 5-Me ether และ 2-hydroxyislandicin เป็นต้น

- เถาวัลย์เปรียง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Derris scandens (Roxb.) Benth มีสารสำคัญคือ eturunagarone, lupinisol A, derrisisoflavones A-F, scandinone, lupiniisoflavone G, lupalbigenin, derrisscandinoside A-E เป็นต้น

- โคคลาน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. มีสารสำคัญคือ picrotoxinin, methyl picrotoxate, dihydroxypicrotoxin, picrotin, picrotoxic acid เป็นต้น

- เถาเอ็นอ่อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cryptolepis buchanani Roem. & Schult. มีสารสำคัญคือ cryptolepain เป็นต้น