คำถาม : ตัวทำละลายต่างชนิดกัน
  • ตัวทำละลายต่างชนิดกันใช้สกัดสารได้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
  • Date : 17/6/2559 15:30:00
คำตอบ : โดยทั่วไปถ้าใช้ตัวทำละลายที่ต่างกัน ก็จะสกัดสารได้ต่างกันค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารที่ต้องการสกัด โดยการที่ตัวถูกละลายจะละลายในตัวทำละลายหนึ่งๆ ได้นั้น สารทั้งสองชนิดจะต้องมีสมบัติเหมือนกัน ตามกฎ like dissolves like ก็คือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เอทานอล (CH3CH2OH) ละลายในน้ำ (H2O) แต่ไม่ละลายในเฮกเซน (C6H14) ในทางตรงข้าม ตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl4) ละลายในเบนซีน (C6H6) ไม่ละลายในน้ำ แต่ถ้าในกรณีที่สารหนึ่งมีขั้วน้อยกว่าอีกสารตัวหนึ่ง ความสามารถในการละลายก็ลดลง หรืออาจจะกล่าวอีกนัยคือละลายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แนะนำให้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารละลายเพิ่มเติมค่ะ