คำถาม : การสกัดสารยูจีนอลจากดอกจันทน์เทศ
  • อยากทราบว่าในการสกัดสารยูจีนอลจากดอกจันทน์เทศด้วยวิธีการสกัดแบบซอกเลท (Soxhlet extraction) เพราะเหตุใดเมื่อเพิ่มปริมาตรของตัวทำละลายขึ้นจึงได้ปริมาณสารยูจีนอลลดลง
  • Date : 17/6/2559 15:22:00
คำตอบ : กรณีที่ 1 หากคุณทำการสกัดมากกว่า 1 ครั้ง โดยใช้สมุนไพรเดิม นั้นอาจตีความได้ว่า สารยูจีนอลได้ถูกสกัดไปจนหมดจากการสกัดครั้งแรกแล้ว เมื่อใช้ตัวทำละลายใหม่แต่ยังคงใช้สมุนไพรเดิมมาสกัด ปริมาณสารสำคัญย่อมลดลงในตัวทำละลายครั้งที่ 2 นี้

กรณีที่ 2 หากคุณทำการเปรียบเทียบวิธีการสกัด โดยใช้ตัวทำละลายปริมาณต่างกัน แต่ใช้สมุนไพรปริมาณเท่ากัน เมื่อคิดความเข้นข้นสุดท้ายหลังจากทำการระเหยตัวทำละลายจนหมด โดยหลักการควรได้ปริมาณสารสกัดที่ใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับวิธีการด้วย เช่น ตัวทำละลายที่ใช้ เวลาที่ใช้ หรืออุณหภูมิที่ใช้ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียสารสำคัญไปในระหว่างกระบวนการสกัด แต่ถ้าคุณนำสารสกัดที่ได้ไปตรวจสอบเลย โดยไม่ทำการระเหยตัวทำละลายออก การสกัดโดยใช้ตัวทำละลายที่มากกว่า ย่อมให้สารที่ความเข้มข้นต่ำกว่า เพราะสารที่ได้เจือจางกว่าค่ะ