คำถาม : ต้นสบู่แดง
  • ทราบว่าต้นสบู่แดงมีความเป็นพิษสูง อยากทราบว่าสารที่มีพิษชื่อสารอะไร มีมากในส่วนไหน และหากนำมาหมักแบบชีวภาพซึ่งมีความเป็นกรดสูง จะทำให้สารออกฤทธิ์เสื่อมไปหรือไม่ครับ
  • Date : 10/6/2559 19:48:00
คำตอบ : สบู่แดง (Jatropha gossypifolia ) เป็นพืชพิษ และทุกส่วนของพิษล้วนมีพิษ โดยเฉพาะในเมล็ด สารพิษที่พบคือโปรตีน ชื่อ toxalbumin (curcin) โดยเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร (สำหรับส่วนอื่นๆ ยังไม่ทราบชนิดของสารพิษ) มีงานวิจัยเกี่ยวกับการกำจัดพิษของเมล็ดสบู่แดงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี เอนไซม์ ความร้อนประมาณ 50 องศาเซลเซียส และค่า pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง) 4.5-5.5 พบว่าสามารถลดปริมาณสารพิษได้ และการหมักเมล็ดกับเชื้อจากดิน เช่นแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด (Biodegradation) ก็พบว่าสามารถลดปริมาณสารพิษได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า การหมักแบบชีวภาพซึ่งมีความเป็นกรดสูงอาจสามารถทำให้สารออกฤทธิ์หรือสารพิษจากสบู่แดงเสื่อมได้ แต่ทั้งนี้ควรมีการตรวจสอบทางเคมีเพื่อยืนยันผลดังกล่าวค่ะ