คำถาม : ชาลูกใต้ใบ
  • ชาลูกใต้ใบที่มีขายทางออนไลน์สามารถบรรเทาอาการไวรัสตับอักเสบได้จริงไหมครับและผลข้างเคียงต่อสุขภาพไหมครับส่วนชาดาวอินคาสามารถลดไขมันในเลือดได้ไหมครับ
  • Date : 31/5/2559 19:35:00
คำตอบ : - มีการศึกษาถึงผลของลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schum.) ต่อโรคตับอักเสบบี จากผลการวิจัยพบว่าให้ผลดีเมื่อทดลองในหลอดทดลอง แต่เมื่อทดลองในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิก กลับพบว่าประสิทธิภาพการรักษายังไม่แน่นอน มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลในปริมาณงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะใช้ขนาดของสารที่เท่ากันหรือให้ในขนาดที่สูงกว่า ปกติแล้วสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีผลต่อตับ จึงยังไม่อยากแนะนำให้ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคตับ ควรรักษาแผนปัจจุบันมากกว่า และควรการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสภาพการทำงานของตับ

- ถ้าเป็นชาที่เตรียมจากใบของต้นถั่วดาวอินคา ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของใบต้นถั่วดาวอินคา มีเพียงงานวิจัยทางคลินิกระบุว่าน้ำมันถั่วดาวอินคามีฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดได้ แต่งานวิจัยยังมีน้อยมาก

Ref :
- Gonzales GF, Gonzales C. A randomized, double-blind placebo-controlled study on acceptability,safety and efficacy of oral administration of sachainchi oil(Plukenetiavolubilis L.) in adult human subjects.Food ChemToxicol2014;65:168-76.
- Gonzales GF, Gonzales C, Villegas L.Exposure of fatty acids after a single oral administration of sachainchi (Plukenetiavolubilis L.) and sunflower oil in human adult subjects.ToxicolMech Methods 2014;24(1):60-9.
- Garmendia F, Pando R, Ronceros G. Effect of sachainchi oil (Plukenetiavolúbilis L.) on the lipid profile of patients with hyperlipoproteinemia. Rev Peru Med ExpSaludPublica2011;28(4):628-32.