คำถาม : จันทน์ขาว
  • จันทน์ขาวเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับจันทน์ทนา
  • Date : 4/5/2559 16:16:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือรายชื่อพรรณไม้ในประเทศไทย ไม่พบพืชที่มีชื่อว่าจันทร์ทนา หรือจันทน์นา จึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับต้นจันทร์ขาวอย่างไร แต่หากหมายถึงต้นจันทนา พบว่าทั้งสองชื่อคือจันทน์ขาวและจันทนา หมายถึงพืชนิดเดียวกัน นั่นคือพืชที่มีชื่อวทิยาศาสตร์ว่า Tarenna hoaensis Pit. S โดยมีจันทนาเป็นชื่อสามัญ และจันทร์ขาวเป็นชื่อพ้อง หรือชื่อเรียกในท้องถิ่นค่ะ