คำถาม : การทดสอบหาปริมาณวิตามินเอและซี
  • การทดสอบหาปริมาณวิตามินเอและซี โดยวิธีทางสเปคโตรสโกปี ต้องใช้ค่าความยาวคลื่นในการทดลองอยู่ในช่วงใดครับ
  • Date : 21/4/2559 17:19:00
คำตอบ : - ความยาวคลื่นในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวิตามีนซี ด้วยวิธี spectophotometry โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ Kapur A. และคณะ (2012) คือ 521 nm

Ref. Kapur A, Hasković A, Čopra-Janićijević A, Klepo L, Topčagić A, Tahirović I, et al. Spectrophotometric analysis of total ascorbic acid contetnt in various fruits and vegetables. Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina 2012, 38, 39-42.

- ความยาวคลื่นในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวิตามีนเอ ด้วยวิธี spectophotometry โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ Jones และ Haines (1943) คือ 328 nm

Ref. Jones JIM, Haines RT. The spectrophotometric determination of vitamin A in fish-liver oils. 1942. Analyst. 1943; 68: 8-13