คำถาม : สารในการยับยั้งแบคทีเรีย
  • สารใดที่อยู่ในรากของมะเดืออุทุมพร ชิงชี่ ย่านาง เท้ายายม่อมและคนทา ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P.acnes และ S.aureus แล้วจะสามารถสกัดสารนั้นๆด้วยวิธีใดบ้างคะ
    ของานวิจัยรองรับด้วยค่ะ

  • Date : 2/3/2559 16:39:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัย พบว่าสารสกัดแอลกอฮอล์จากรากมะเดื่ออุทุมพร ชิงชี่ ย่านาง เท้ายายม่อม และคนทา สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S.aureus ได้ โดยสารสกัดจากรากย่านางให้ค่าการยับยั้งได้ดีที่สุด รองลงมาคือ รากคนทา และรากเท้ายายม่อมตามลำดับ (1) ส่วนงานวิจัยฤทธิ์การยับยั้งเชื้อที่ก่อให้เกิดสิว P.acnes พบว่าสารสกัดเอทานอลจากคนทา (2) และสารสกัดน้ำจากเท้ายายม่อม (3) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อชนิดนี้ อย่างไรก็ตามในงานวิจัยใช้เพียงสารสกัดหยาบในการทดสอบฤทธิ์ ยังไม่มีการระบุถึงสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ และหากสนใจงานวิจัยฉบับเต็ม สามารถมาสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร โทร 02-3544327 ค่ะ

Ref :
1. Itharat A, Reuangnoo S, Panthong S, et al. Antimicrobial and cytotoxic activities of five Thai plants used as antipyretic drug. PLANTA MED 2010 Vol.76(12),P106 .
2. สุมนา จินดาพงษ์ สุมาลี ปานทอง อินทิช ศักดิ์ภักดิเจริญ และคณะ. การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดและตำรับเบญจโลกวิเชียร. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2010 Vol.8(2),29
3. Wuthi-Udomlert M,Prathanturarug S,Jearanaisilavong J. inhibitory effect of lyophilized aqueous extract of Thai traditional herbs against Propionibacterium acnes. The 3rd world congress on medicinal plant and aroamtic plants for human welfare, Chiang mai Thailand, 3-7 FEB 2003 2003,413.