คำถาม : สมุนไพร
  • ขอทราบความหมายของสมุนไพรแต่ละปีที่บัญญัติไว้คะ
  • Date : 23/3/2558 10:59:00
คำตอบ : ตามหนังสือ “คำอธิบาย ตำราพระโอสถพระนารายณ์” ให้ความหมายของคำว่า สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติที่อาจได้จากพืช (พฤกษวัตถุ) สัตว์ (สัตววัตถุ) หรือ แร่ธาตุ (ธาตุวัตถุ) ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกันตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ

เอกสารอ้างอิง : ชยันต์ พิเชียรสุนทร แม้นมาส ชวลิต และ วิเชียร จีรวงส์. คำอธิบาย ตำราพระโอสถพระนารายณ์. 2542:777 หน้า.