คำถาม : การส่งตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • จะเรียนถามว่าการที่โรงพยาบาลจะผลิตเช่นยาหม่องสำหรับทานวดแก้ปวดเมื่อย หรือยาหม่องไพร หรือยาดมสมุนไพร ยาหม่องน้ำ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากผลิตเสร็จแล้วต้องนำส่งตรวจวิเคราะห์หรือไม่ครับและจะต้องขึ้นทะเทียนตำหรับมั๊ย ( ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขี้นมาเพื่อให้บริการในการรักษาโรคเพื่อลดตุ้นทุนของโรงพยาบาลในการสั่งซื้อ Analgesic balm )
  • Date : 5/1/2558 9:41:00
คำตอบ : หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาง รพ. จะทำการขาย ต้องขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชตำรับโรงพยาบาล รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ สำนักยา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttp://drug.fda.moph.go.th/zone_law/law027.asp ค่ะ