คำถาม : สกัดสารจากเห็ด
  • ถ้าต้องการสกัดสารกลุ่ม phenolic compound จากเห็ด ใช้ solvent ใดจะสกัดออกมาได้ดีกว่า ระหว่าง methanol กับ ethanol และสารสกัดด้วย methanol รับประทานได้หรือไม่คะ
  • Date : 14/4/2557 10:34:00
คำตอบ : 1.ในการสกัดสาร phenolic compound นิยมใช้ตัวละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ จากการสืบค้นงานวิจัยพบทั้งการใช้เมทานอล และเอทานอล แต่ยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบว่าตัวทำละลายชนิดใดให้ปริมาณสาร phenolic มากกว่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่นำมาสกัดด้วย ในการสกัดสารเพื่อให้ได้ปริมาณมากนั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการใช้วิธีการสกัดและตัวทำละลายที่เหมาะสม หากทราบสารสำคัญที่ต้องการอาจสืบค้นเอกสารงานวิจัยเพิ่มเติมว่าสารนั้นมีคุณสมบัติทางเคมีหรือมีความจำเพาะต่อตัวทำละลายใด เพื่อนำมาปรับใช้ในการสกัดสารของคุณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
               2.โดยปกติแล้วเมื่อเราได้สารสกัดหยาบซึ่งสกัดได้จากเมทานอลแล้ว สารสกัดนั้นจะถูกนำไปกำจัดเมทานอลออกด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จนเหลือแต่สารที่ถูกสกัดออกมา อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถนำสารที่สกัดได้นั้นไปรับประทานได้เลย เนื่องจากเมื่อกำจัดเมทานอลออกแล้ว สารที่ได้ยังคงอยู่ในรูปของกลุ่มสารซึ่งประกอบด้วยสารหลายชนิดรวมกันอยู่ ต้องนำไปแยกและตรวจพิสูจน์ชนิดสาร รวมถึงนำไปตรวจสอบความเป็นพิษก่อนนำไปทำผลิตภัณฑ์หรือรับประทานค่ะ