คำถาม : ฟ้าทะลายโจร กับ warfarin
  • การกิน warfarin ร่วมกับฟ้าทะลายโจร จะมีผล่อการออกฤทธิ์ของยาหรือไม่ ถ้ามีจะมีผลอย่าางไร จำเป็นต้องหยุดกินฟ้าทะลายโจรหรือไม่
  • Date : 23/9/2556 11:58:00
คำตอบ : จากการศึกษาวิจัย warfarin เป็นยาที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ลดการเกิดลิ่มเลือด ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้าง vitamin K-dependent clotting factor II, VII, IX และ X warfarin จะอยู่ในรูป R- และ S-enantiomers โดย S-wafarin จะถูก metabolize โดย CYP2C9 ในขณะที่ R-wafarin จะถูก metabolize โดย CYP1A2 ในขณะที่ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด และต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด โดยมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ CYP2C9 และกระตุ้นเอนไซม์ CYP1A2 ดังนั้นการรับประทานฟ้าทะลายโจร คู่กับ warfarin อาจมีผลไปเสริมหรือต้านฤทธิ์กับ warfarin ได้ จึงไม่ควรรับประทานคู่กันค่ะ