คำถาม : คุลิก่า
  • ประโยชน์ของคุลิก่าคืออะไร
  • Date : 15/7/2556 12:19:00
คำตอบ : คุลิก่า สมุนไพรชนิดหนึ่งได้มาจากค่าง มีสรรพคุณดับพิษร้อน แก้เสมหะ จุกคอ ดับพิษกาฬและพิษทั้งปวง มีรสเย็น คุลิก่าไม่ใช่ต้นไม้ เป็นก้อนปรวดที่เกิดขึ้นเป็นก้อนกลมแข็งคล้ายก้อนหิน เกิดขึ้นในตัวค่างที่สัตว์คล้ายๆลิง เอาก้อนหินนั้นมาทำยา เป็นของที่มีราคาแพงเพราะหาได้ยากมาก
               ประโยชน์ทางยา ตามสรรพคุณยาโบราณ กล่าวว่า คุลิก่า มีรสเย็น ใช้เป็นน้ำกระสายยาแทรกยาอื่นๆ เป็นยาดับพิษร้อน ดับพิษกาฬ ดับพิษทั้งปวง ใช้เป็นน้ำกระสายยาแทะกยาสำหรับคนไข้หนักที่มีเสมหะ จุกคอจนจะสิ้นใจ ชื่อเรียกกันในประเทศไทย คุลิก่า

ที่มา :
- หนังสือ “ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณยาเทศและยาไทย” หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด หน้า 126 )
- นามานุกรม - บรรณานุกรม
  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์ และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๙ http://thrai.sci.ku.ac.th/node/523