คำถาม : รางจืด
 • จากที่ได้อ่านเอกสารหรือบทความเกี่ยวกับรางจืด บ้างก็ว่าการทานเพื่อป้องกันก่อนสัมผัสสารฆ่าแมลงไม่ได้ผล บ้างก็ว่าควรทานทันทีหลังสัมผัสสารฆ่าแมลง และไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้การใช้รางจืดขับพิษได้ผลลดลง
  ขอเรียนถามว่า
  1. การทานรางจืดเพื่อการลดหรือขับสารพิษจากยาฆ่าแมลง
  - สามารถทานในเชิงป้องกันได้หรือไม่ ถ้าได้ควรทานก่อนสัมผัสสารฆ่าแมลงนานเท่าไร?
  - หรือควรทานทันที หรือภายในเวลาเท่าใด หลังผ่านการสัมผัสยาฆ่าแมลงแล้ว?
  2. รางจืดมีผลกระทบต่อการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือไม่ อย่างไรบ้าง? และถ้าทานเป็นครั้งคราวเมื่อต้องสัมผัสสารพิษ จะมีผลกระทบกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้เป็นประจำหรือไม่?

 • Date : 3/6/2556 14:08:00
คำตอบ : 1. ยังไม่มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการรับประทานรางจืดเพื่อป้องกันสารพิษหรือช่วงเวลาการรับประทาน พบเพียงการรายงานการรับประทานหลังจากได้รับสารพิษหรือยาฆ่าแมลงเข้าสู่ร่างกายแล้ว โดยข้อมูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์แนะนำว่าในกรณีการถูกพิษที่รุนแรง (สารเคมี) ให้รับประทานทันทีที่มีอาการหรือได้รับสารพิษ
2. ควรระวังการใช้ร่วมกับยาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เพราะรางจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง หากต้องการดื่มรางจืดโดยที่ต้องมีการใช้ยาหรือรับประทานอาหารเสริมต่างๆ เป็นประจำ แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาตามปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมงค่ะ

Ref.
1. จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 29/ตุลาคม 2554 (1)
2. หนังสือคู่มือสมุนไพรล้างพิษสำหรับประชาชน