คำถาม : เมล็ดขี้กาแดง
  • ในเมล็ดขี้กาแดง มีสารพิษที่เรียกว่าอะไร ค่ะ
  • Date : 13/5/2556 12:14:00
คำตอบ : ไม่ทราบว่าสารพิษในเมล็ดขี้กาแดงที่คุณถามถึง หมายถึงพิษในแง่ใด แต่มีรายงานวิจัยระบุว่าในส่วนของเนื้อผล (Pericarp)ของขี้กาแดง(Trichosanthes tricuspidata  Lour. ) มีสารพิษ Cucurbitacins 2 ชนิดคือ Tricuspidatin และ 2-O-Glucocucurbitacin J. และแสดงฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งผิวหนังของมนุษย์ ( KB Cell )

ที่มา :
- ฐาน-Pharm
- อนุกรมวิธานพืชอักษร ข ฉบับราชบัณฑิตยสถาน