คำถาม : สมุนไพรตัวใดแก้หรือรักษาคนติดสุรา
  • อยากทราบว่าสมุนไพรตัวใดที่ช่วยให้คนดื่มสุราลดลงขอบคุณค่ะ
  • Date : 1/4/2556 11:30:00
คำตอบ : ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานการใช้สมุนไพรที่มีผลลดความต้องการดื่มสุราในผู้ที่มีอาการติดสุรา ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยการใช้สมุนไพรการแก้อาการเมาค้าง ช่วยปกป้องตับ หรือป้องกันพิษจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น รายงานการใช้รางจืดในการบรรเทาอาการที่เกิดการติดสุรา โดยศึกษาในหนูเม้าส์ที่มีอาการติดสุรา จากนั้นป้อนสารสกัดรางจืดขนาด 2, 5 และ 10 ก./กก. น้ำหนักตัว แบบครั้งเดียว และแบบต่อเนื่องกัน 14 วัน พบว่าการป้อนสารสกัดสมุนไพรรางจืดทุกขนาด ต่อเนื่อง 14 วัน มีผลลดภาวะซึมเศร้าจากอาการขาดสุรา และทำให้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวดีขึ้น แต่ไม่เห็นผลต่อภาวะวิตกกังวลของสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ยังพบโฆษณาการใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้านหลายชนิดที่กล่าวอ้างว่าช่วยในการเลิกสุรา เมื่อรับประทานแล้วทำให้ผู้ป่วยเกิดการอาเจียน ปากไม่รับรู้รส และลดความอยากอาหาร จึงไม่แนะนำให้หาสมุนไพรเหล่านี้มาใช้ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่แท้จริง อย่างไรก็ตามการเลิกสุราขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของผู้ดื่มเป็นหลัก หากมีความตั้งใจจริงก็จะสามารถลดการดื่มลงได้ค่ะ

Ref : - เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง “รางจืด” วันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยสนง.ข้อมูลสมุนไพร และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร