คำถาม : ใบมะยม
  • ใบมะยมมีสารที่สามารถรักษาโรคเบาหวานได้หรือไม่ค่ะ
  • Date : 23/3/2555 10:55:00
คำตอบ : จากการสืบค้น ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์รักษาเบาหวานของมะยม แต่พบข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ลดน้ำตาลน้ำตาลในเลือดของหนูแรทเพศผู้ทั้งที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน โดยการป้อนสารสกัดน้ำใบมะยมให้แก่หนูขนาด 2 4 และ 8 กรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว ทำการเก็บเลือด และวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากป้อนสารสกัดที่เวลา 15 30 และ 40 นาที ซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่าเลือดแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำใบมะยมไม่มีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด