คำถาม : งานวิจัยเกี่ยวกับพิษทางเภสัชวิทยาของใบย่านาง
  • เนื่องจากผมสนใจเรื่องใบย่านางเพราะภายในชุมชนมีเยอะพอสมควร
    และต้องการให้ชุมชนได้ลองทำชาจากใบย่านาง
    แต่ก็อยากจะทราบว่ามีการศึกษาถึงพิษทางเภสัชวิทยา ของย่านางหรือไม่
    เพราะผม search internet แล้วไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับพิษทางเภสัชวิทยาของย่านางเลยครับ(เจอแต่ของหมอเขียว)คิดว่าทางห้องสมุดของมหาวิทยาลัยน่าจะมี
    เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและตัวผมเองในการทำชาจากย่านางให้ประชาชนในชุมชนดื่ม

  • Date : 9/3/2555 15:33:00
คำตอบ : ไม่พบรายงานการศึกษาความเป็นพิษของย่านางทางคลินิก มีแต่การทดลองในสัตว์ทดลองซึ่งพบว่า เมื่อป้อนและฉีดสารสกัด 50% เอทานอลจากใบแห้งเข้าใต้ผิวหนังหนูเม้าส์ ขนาด 10 ก./กก. ไม่พบความเป็นพิษ การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากทั้งต้นในหนูแรทพบว่า เมื่อป้อนสารสกัดขนาด 5 ก./กก. ไม่แสดงอาการเป็นพิษ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ทำให้หนูตาย และไม่มีผลต่ออวัยวะภายใน สำหรับการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรัง โดยป้อนสารสกัดขนาด 300, 600 และ 1,200 มก./กก. นาน 90 วัน ก็ไม่พบความผิดปกติเช่นกัน ข้อมูลส่วนใหญ่จากการทดลองในสัตว์ทดลอง แสดงให้เห็นว่าย่านางค่อนข้างปลอดภัย แต่ก็มีบางรายงานที่พบความเป็นพิษ เช่นการป้อนรากย่านางขนาดสูง คือ 2.5 ก./กก. ครั้งเดียวแก่หนูเม้าส์ทำให้หนูตายร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในคนจึงไม่ทราบขนาดและระยะเวลาในการใช้ที่เหมาะสม หากต้องการใช้จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและใช้อย่างระมัดระวัง

Ref. จุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 28/2