คำถาม : ใบขลู่
  • ผลการวิจัยรับรอง และถ้ากินต่อเนื่องจะมีผลข้างเคียงหรือไม่
  • Date : 13/1/2555 16:46:00
คำตอบ : ขลู่จัดเป็นสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ผลงานวิจัยทางคลินิกพบว่าสามารถใช้ใบเป็นยาขับปัสสาวะ โดยใช้ชาชงจากใบขลู่ ความเข้มข้น 5% และ 10 % เมื่อทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดี มีผลในการเพิ่มปริมาณปัสสาวะ โดยไม่พบความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อรับประทาน และการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นนิ่ว จำนวน 5 คน ให้รับประทาน สารสกัดจากขลู่ 12 แคปซูล (1 แคปซูล เทียบเท่าขลู่สด 1.2 กรัม) เมื่อวัดปริมาตรปัสสาวะหลังรับประทานแคปซูล 6 ชั่วโมง พบอาสาสมัคร 3 คนมีปัสสาวะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนอีก 2 รายผลไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการทดสอบความเป็นพิษเมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าเมื่อรับประทานต่อเนื่องจะเกิดอาการข้างเคียงหรือไม่