คำถาม : toxicity รางจืด และข่อยดำ
  • ขอทราบข้อมูลด้าน toxicity กับผลต่อการลดพิษจากยาฆ่าแมลงของรางจืดและข่อยดำ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 18/3/2554 10:43:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า สารสกัดน้ำจากใบรางจืด ขนาด 2 และ 3 ซีซี/น้ำหนักตัว 100 กรัม และขนาด 3.5 ก./กก. มีผลลดพิษจากยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในหนูได้ โดยทำให้อัตราการตายลดลง สำหรับในคนมีการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงต่อยาฆ่าแมลงที่ได้รับรางจืดขนาด 8 ก./วัน จะมีแนวโน้มการลดลงของระดับยาฆ่าแมลงในร่างกายดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับรางจืด และมีระดับของเอนไซม์ cholinesterase เพิ่มขึ้น ส่วนข้อมูลของข่อยดำทางสำนักงานไม่มีข้อมูลของพืชต้นนี้