คำถาม : สารในดอกดาวเรือง
  • คุณสมบัติของ erythrosin-B และ Alpha-tethesphene ในดอกดาวเรือง
  • Date : 12/3/2553 12:44:00
คำตอบ : จากข้อมูลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/margold.pdf พบว่าสาร erythrosin-B และ Alpha-tetheophene ในดอกดาวเรืองมีฤทธิ์สูงในการฆ่าลูกน้ำของยุงก้นปล่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยข้อมูลของทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรว่าน้ำมันของดอกดาวเรืองมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำของยุงลาย ยุงก้นปล่อง แต่ยังไม่ระบุว่าเป็นสารชนิดใด