คำถาม : อยากทราบเกี่ยวกับสมุนไพรชื่อ เนระพูสี
  • อยากทราบเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านการอักเสบของ เนระพูสี (Tacca chantrieri Andre )ค่ะ ขอ reference ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
  • Date : 28/3/2551 14:41:00
คำตอบ : ทางสำนักงานมีข้อมูลของเนระพูสี (Tacca chantrieri) ที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาเขียว (มีสมุนไพร 9 ชนิด) โดยทดสอบในขนาด 1, 2 และ 4 มก./20 ไมโครลิตร ต่อหูของหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดการบวมโดย Ethylphynylpropiolate (EPP) พบว่าตำรับยาเขียวที่มีเนระพูสีเป็นส่วนประกอบสามารถลดอาการบวม และต้านการอักเสบได้ ใกล้เคียงกับยามาตรฐาน phenylbutazone ส่วนฤทธิ์ต้านการอักเสบของเนระพูสีเดี่ยวๆ ไม่มีรายงานการวิจัย ซึ่งเอกสารอ้างอิงกล่าวมาคือ งานสัมมนา เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม กรุงเทพฯ, 28-29 ก.ย. 2549 (นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, สีหณัฐ ธนาภรณ์ นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และคณะ)