คำถาม : ปริมาณโลหะหนัก
  • อยากทราบว่าตามมาตรฐานของ อย.ได้กำหนดปริมาณโลหะหนัก(Cd, Zn,Fe, Mn, Pb,Cd, Cr, Ni) ได้ไม่เกินเท่าไหร่ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากพืชสมุนไพร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
  • Date : 30/11/2550 10:50:00
คำตอบ : ในคู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจัดทำโดยอย.กล่าวไว้ว่าปัจจุบันยังไม่มีตำรายาที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประกาศฉบับใด กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนัก อย่างไรก็ตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยได้แนะนำไว้ดังนี้

    สารหนู       ไม่เกิน     4   ส่วนในล้านส่วน
    แคดเมียม   ไม่เกิน     0.3 ส่วนในล้านส่วน
    ตะกั่ว         ไม่เกิน     10  ส่วนในล้านส่วน

    ส่วนในคู่มือแนวทางการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งจัดทำโดยกองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวไว้เช่นกันว่าขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดปริมาณสารปนเปื้อนจำพวกโลหะหนักในสมุนไพรแต่ละชนิด ให้ใช้มาตรฐานในอาหารแทน หรือถือค่าความปลอดภัยของโลหะหนักตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก หรือตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนโบราณ
    มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 ตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินข้อกำหนดดังต่อไปนี้

    (1) โลหะ

      ดีบุก   250 มก. ต่ออาหาร 1 กก.
      สังกะสี   100 มก. ต่ออาหาร 1 กก.
      ทองแดง   20 มก. ต่ออาหาร 1 กก.
      ตะกั่ว   1 มก. ต่ออาหาร 1 กก.
      สารหนู   2 มก. ต่ออาหาร 1 กก.
      ปรอท   0.5 มก. ต่ออาหาร 1 กก. สำหรับอาหารทะเล และไม่เกิน 0.02 มก. ต่ออาหาร 1 กก. สำหรับอาหารอื่น

    (2) อะฟลาทอกซิน 20 ไมโครกรัม ต่ออาหาร 1 กก.

    (3) สารปนเปื้อนอื่น ตามความเห็นชอบจากอย.