คำถาม : แมลงวันทอง
  • มีสมุนไพรไทยทางภาคเหนืออะไรบ้างที่สามารถกำจัดแมลงวันทองได้หรือมีสมุนไพรตัวใดที่นำมาล่อแมลงวันทองให้มาได้มากๆเพื่อเป็นการช่วยให้ผลไม้ในฤดูกาลนี้ดีและไม่มีตัวหนอนจากแมลงวันทองเจาะ
    ในกระทียมมีสารอะไรอยู่บ้างคะ

  • Date : 27/7/2550 14:10:00
คำตอบ : เนื่องจากว่าสำนักงานฯ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านแมลง รวมแมลงทุกชนิด และเป็นฤทธิ์ที่มีข้อมูลงานวิจัยจำนวนมาก จึงไม่สามารถจำแนกและวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลของแมลงวันทองได้ คุณต้องมาสืบค้นข้อมูลงานวิจัยด้วยตนเอง โดยอาจจะคัดเลือกรายชื่อพืชทางภาคเหนือที่มีการทดลองฤทธิ์ต้านแมลงในเบื้องต้น ได้จาก website ของสำนักงาน หัวข้อ PHARM DATABASE เลือก biological activity ใส่คำสำคัญว่า insecticide เมื่อได้รายชื่อพืชแล้ว คุณจึงค่อยหารายละเอียดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแมลงวันทอง โดยอาจจะสืบค้นผ่าน website อื่น ๆ หรือติดต่อข้อมูลจากสำนักงานฯ ซึ่งทางสำนักงานจะส่งข้อมูลงานวิจัยของต้นพืชที่คุณต้องการทั้งหมดในฤทธิ์นั้นๆ โดยไม่เลือกข้อมูลให้ มีค่าบริการข้อมูลด้วยค่ะ

ในกระเทียมมีสารหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม sulfur compound (เช่น ajoene, allicin, allyl methyl disulfide เป็นต้น) , alkaloid (เช่น adenosine เป็นต้น), protein (เช่น alliin, lectin, glutamine, valine เป็นต้น)