คำถาม : อยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพืช
  • อยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลของพืชจากชื่อสามัญครับ
  • Date : 26/1/2550 13:50:00
คำตอบ : web site ของสำนักงาน ก็หาได้ค่ะ โดยไปที่หัวข้อ PHARM DATABASE แล้วเลือก Thai/English name แล้ว key ชื่อภาษาไทย หรือชื่อภาษาอังกฤษที่เป็น common name อย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แล้ว click search ก็จะได้ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชนั้นๆ ค่ะ หากมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ โทรศัพท์ 02-3544327 ค่ะ