เห็ดหลินจือ* Ganoderma lucidum  (Fr.) Karst.

ข้อบ่งใช้ :

บำรุงร่างกาย


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กลุ่มยา: ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากไม่ควรใช้ร่วมกับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
กลุ่มยา: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากไม่ควรใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
Acyclovir*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยาทั้งใน HSV-1 และ HSV-2 ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Arsenic trioxide*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cisplatin*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cyclophosphamide*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Daonil*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Docetaxel*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Doxorubicin*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Etoposide*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Interferons*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยา interferon alpha เมื่อทดสอบกับ herpes simplex virus ชนิดที่ 1 (HSV-1)ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Interferons*ลดการออกฤทธิ์ของยา interferon gamma เมื่อทดสอบกับ herpes simplex virus ชนิดที่ 1 (HSV-1) ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Interferons*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยา interferon alpha และ interferon gamma เมื่อทดสอบกับ herpes simplex virus ชนิดที่ 2 (HSV-2)ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Metforminเพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Trastuzumabเพิ่มการออกฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Vidarabine*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยาเมื่อทดสอบกับ herpes simplex virus ชนิดที่ 1 (HSV-1)ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Vidarabine*ลดการออกฤทธิ์ของยาเมื่อทดสอบกับ herpes simplex virus ชนิดที่ 2 (HSV-2) ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์