เทียนเกล็ดหอย* Plantago ovata  Forsk.

ข้อบ่งใช้ :

ยาระบายชนิดเพิ่มกากอาหาร


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Allopurinolเพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Carbamazepine*ลดระดับยาในเลือด ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Carbamazepine*ไม่เกิดอันตรกิริยา -ควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cholestyramine*เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cholestyramine*เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Colestipol*เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Digoxinไม่เกิดอันตรกิริยา -ควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Fludrocortisone*ลดระดับยาในเลือด, ลดฤทธิ์ของยา มากไม่ควรใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน
Levodopa*เพิ่ม/ลดระดับยาในเลือด, ลดผลข้างเคียงของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Levodopa*เพิ่ม/ลดระดับยาในเลือด, ลดผลข้างเคียงของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Levodopa*เพิ่ม/ลดระดับยาในเลือด, ลดผลข้างเคียงของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Levodopa*ลดระดับยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Lithium*ลดฤทธิ์ของยา มากหากมีความจำเป็นต้องใช้เทียนเกล็ดหอย ควรใช้ห่างจากยา lithium อย่างน้อย 1 ชม. เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทนต่อการดูดซึมยา และควรเฝ้าระวังระดับยาอย่างใกล้ชิด
Lithium*ลดฤทธิ์ของยา มากหากมีความจำเป็นต้องใช้เทียนเกล็ดหอย ควรใช้ห่างจากยา lithium อย่างน้อย 1 ชม. เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทนต่อการดูดซึมยา และควรเฝ้าระวังระดับยาอย่างใกล้ชิด
Lovastatin*เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Metforminเพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Metforminเพิ่มฤทธิ์ของยา, เพิ่มระดับยาในเลือด มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Orlistat*ลดผลข้างเคียงของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Prednisolone*ลดระดับยาในเลือด, ลดฤทธิ์ของยา มากไม่ควรใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน
Warfarinไม่เกิดอันตรกิริยา -ควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์