โสม* Panax ginseng  C.A. Mey.

ข้อบ่งใช้ :

ยาบำรุงร่างกาย


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Amlodipine*ลดระดับของยาในเลือด (in vivo)มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Dextromethorphan*ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา--
Fexofenadineลดระดับของยาในเลือด (in vivo), ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา (clinical study)น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Lopinavirไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา--
Losartanเพิ่มระดับของยาในเลือด (in vivo), ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา (clinical study) มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Methotrexate*เพิ่มระดับของยาในเลือด (in vivo)มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Midazolam*รับประทานแคปซูลสารสกัดโสมร่วมกับยา midazolam มีผลลดระดับยาในเลือด (clinical study), รับประทานสารสกัดโสมแดงหมักเข้มข้นร่วมกับยา midazolam ไม่มีผลต่อค่าเภสัชจลนศาสตร์ของยา (clinical study)มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Mitoxantrone*เพิ่มฤทธิ์ของยาต่อเซลล์มะเร็ง MCF-7/MX มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Omeprazoleไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา--
Warfarinไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา--