มะขามป้อม* Phyllanthus emblica  L.

ข้อบ่งใช้ :

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Aspirin*เพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ระมัดระวังในการใช้ร่วมกัน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น
Cisplatin*เพิ่มฤทธิ์หรือลดฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Clopidogrelเพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ระมัดระวังในการใช้ร่วมกัน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น
Doxorubicin*เพิ่มฤทธิ์ของยา
ป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจที่เกิดจากยา
มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Famotidineเพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Metforminเพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Pantoprazoleเพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์