ชุมเห็ดเทศ* Senna alata  (L.) Roxb.

ข้อบ่งใช้ :

ยาระบาย


ยังไม่มีรายงานการเกิดอันตรกิริยาของชุมเห็ดเทศกับยาแผนปัจจุบัน

มีเพียงรายงานการศึกษาวิจัยผลของกระบวนการเมแทบอลิซึมของยาและโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยา

รายละเอียด